เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา  จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดความคุ่้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  โดยเน้นความโปร่งใส  ทันสมัย  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม  การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based  Management)  โดยมีกระบวนการวางแผน  การดำเนินการตามแผน  การกำกับ  ติดตามผล อย่างเป็นระบบ

^