เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ

  ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มงานนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางวิภาพร สุวรรณหล้า

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

 • thumbnail

  นางปรานอม ยะมัง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

 • thumbnail

  นางเกศราพร นะจา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพีรดา ธรรมขันธ์

  ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มงาน กปท.และงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอมลวรรณ กบกันทา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

^